NASTAVA > Radovi

Daljinski upravljan modul za zatvaranje cijevi generatora pare


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 09.12.2020., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A6564

Sažetak:

U ovom radu prikazan je razvojni proces modula za čepljenje (zatvaranje) cijevi generatora pare tehnikom rolanja, na nuklearnim elektranama PWR tipa (eng. Pressurised Water Reactor). Modul za čepljenje namijenjen je INETEC Forerunner manipulatoru. Radi boljeg razumijevanja problema, na samom početku objašnjen je princip rada nuklearne elektrane te je dan generalan pregled komponenti. Opisana je inspekcija cijevi generatora pare i metoda ispitivanja vrtložnim strujama. Navedeni su kriteriji za čepljenje cijevi, te vrste oštećenja istih. Istaknut je Forerunner inspekcijski sustav s pripadajućim nastavcima, koji predstavlja nadsustav modula za čepljenje. Definirani su ciljevi razvoja, te je izrađen tehnički upitnik na temelju kojeg je generirana lista zahtjeva, sa svrhom definiranja ciljeva rada. Provedeno je istraživanje patenata i tržišta u sklopu kojeg su prikazana relevantna rješenja čepljenja cijevi, tehnikom rolanja. Na temelju liste zahtjeva izrađena je funkcijska dekompozicija modula za čepljenje prema kojoj je generirana morfološka matrica. Unutar nje navedeni su prijedlozi rješenja za parcijalne funkcije iz funkcijske dekompozicije. U fazi koncipiranja generirana su tri koncepta, koja su detaljno opisana i nad kojima je provedeno vrednovanje sa svrhom objektivnog odabira koncepta. Koncept 2 je odabran za daljnju konstrukcijsku razradu. Komponente su odabrane sukladno provedenim istraživanjima i proračunu. Konačno rješenje modelirano je u programskom paketu Autodesk Inventor 2020.

Mentor:

Autor:

Mario Bumbak

Godina:

2020.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Mario Bumbak - diplomski rad