NASTAVA > Radovi

Prenosivi CNC plameni rezač čeličnih ploča


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/2840

Sažetak:

U proizvodnji strojnih dijelova, odnosno strojnoj obradi metala prva od tehnoloških operacija je rezanje kupovnog materijala s dodatkom za obradu. \Neke vrste rezanja (rezanje metalnih ploča laserom ili vodom) ne zahtijevaju naknadnu obradu, no to naravno ovisi o definiranim tolerancijama i obliku pozicije. Međutim takva rezanja su često ograničena debljinom materijala, a ako je i moguće rezati deblje materijale, kvaliteta reza s donje strane znatno pada sa povećanjem debljine materijala. Kako je poslije rezanja kupovnog materijala u većini slučajeva potrebna daljnja strojna obrada, tvrtke se najčešće odlučuju za slabiju kvalitetu reza, ali jeftiniju varijantu - propan-butan kisik rezanje, poznatije kao plameno rezanje. U radu je prikazan proces konstruiranja prenosivog C\NC plamenog rezača za rezanje čeličnih ploča u industriji strojne obrade metala. Uočena je potreba za takvom vrstom stroja, dan je pregled postojećih strojnih elemenata i rješenja, objašnjen je način rada plamenog rezanja, prikazani su rezultati ankete potencijalnih kupaca/korisnika, napravljena je idejna skica, izvedena je funkcijska dekompozicija stroja iz koje su generirani koncepti. Koncepti su ocijenjeni i odabran je najbolji koji je dalje detaljno razrađen sa proračunatim kritičnim dijelovima, pogonima, pogonskim elementima. Objašnjen je princip rada C\NC upravljanja sa MACH 3 upravljačkim sučeljem. \Na kraju je napravljena kompletna tehnička dokumentacija za nabavu materijala i izradu rezača.

Mentor:

Autor:

Igor Štefanić

Godina:

2014.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Igor Štefanić - diplomski rad