NASTAVA > Radovi

Stroj za usitnjavanje biorazgradivog otpada za proizvodnju bioplina


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/3325

Sažetak:

U ovom radu konstruiran je stroj za usitnjavanje biootpada. Usitnjavanje se provodi na sljedeći način. Nakon sakupljene određene mase biootpada, masa se ubacuje u stroj kojeg pogoni elektromotor. Noževi koji se nalaze na vratilu potom usitnjavanju biootpad i tako nastaje usitnjena smjesa biootpada. Smjesa se skuplja ispod stroja u posudi koja je već predviđena za skupljanje usitnjenog biootpada. U tu smjesu se naknadno dodaje voda da bi se omogućila anaerobna razgradnja i fermentacija te naknadno dobivanje metana i visokokvalitetnog bio gnojiva.

Mentor:

Autor:

Vanja Čemerin

Godina:

2015.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Vanja Čemerin - završni rad