NASTAVA > Zadaci

Implementacija konstrukcijskog znanja u 3D računalni model odvojenog sustava za hlađenje transformatora


Sažetak:

Konstrukcijsko znanje, koje se koristi pri izradi 3D modela odvojenog sustava za hlađenje transformatora
neophodno je zapisati kako bi se, prilikom ponovnog korištenja ili analize, moglo proučiti koje je znanje
korišteno prilikom konstruiranja.


U radu je potrebno:
1. analizirati konstrukcijska znanja potrebna za izradu 3D modela odvojenog sustava za hlađenje
transformatora,
2. analizirati parametre koji opisuju 3D model odvojenog sustava za hlađenje transformatora,
3. analizirati načine implementacije opcionalnih dijelova u postojeće modele odvojenog sustava za
hlađenje transformatora,
4. odabrati vezane i slobodne parametre,
5. odabrati konstrukcijska znanja te način njihove implementacije u 3D CAD model,
6. predložiti model podataka koji čine odabrani parametri te odabrana konstrukcijska znanja koja će se
implementirati u 3D CAD model,
7. izraditi računalni model u 3D CAD programskom paketu CATIA V5R28,
8. implementirati predloženi model podataka koristeći module KAE (Knowledge Advisor) i MCE
(Mechanical Product Creation) dostupne u 3D CAD programskom paketu CATIA V5R28,
9. testirati i dokumentirati predloženo rješenje.


U radu je potrebno navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.