NASTAVA > Zadaci

Konstrukcija uređaja za rezanje ogrjevnog drveta


Sažetak:

Konstruirati poluautomatski uređaj za rezanje ogrjevnog drveta. U uređaj se ručno umeću grane duljine do 1250 mm i promjera do 150 mm. Kapacitet uređaja je 1 m3/h. Maksimalne dimenzije uređaja 3000 mm x 2000 mm x 2500 mm, uz maksimalnu masu 1000 kg. Prilikom izrade konstrukcijskog rješenja maksimalno obratiti pozornost na sigurnost i zaštitu korisnika uređaja od mogućeg ozljeđivanja.

U radu je potrebno:

  1. Analizirati i prikazati postojeća rješenja sličnih uređaja.
  2. Koncipirati više varijanti rješenja.
  3. Definirati kriterije za uspoređivanje varijanti rješenja.
  4. Varijante rješenja usporediti te vrednovanjem odabrati najpovoljniju.
  5. Izraditi detaljno konstrukcijsko rješenje odabrane varijante.
  6. Izraditi računalni model stroja u 3D CAD programskom paketu.
  7. Izraditi tehničku dokumentaciju, pri čemu će se opseg konstrukcijske razrade dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.