NASTAVA > Zadaci

Oglasna ploča za urbane sredine


Sažetak:

Konstruirati više-funkcionalnu oglasnu ploču za urbane sredine. Konstrukcija mora zadovoljavati sljedeće konstrukcijske zahtjeve: veličina ploče mora omogućiti ugradnju standardne veličina plakata (do veličine A0), mogućnost jednostavne i brze promjene i učvršćivanja plakata, mogućnost vlastitog napajanja (solarni panel) i putem naponske mreže, prepoznavanje pokreta, regulacija jačine osvjetljena ovisno o osvijetljenosti okoline (i dobu dana), mogućnost punjenja mobitela, mogućnost povezivanja na internet (komunikacija sa serverom, prijava oštećenja), prikaz informacija o vremenu te prikaz hitnih informacija.

U radu je potrebno:

  1. Analizirati i prikazati postojeća rješenja sličnih uređaja.
  2. Koncipirati više varijanti rješenja.
  3. Definirati kriterije za uspoređivanje varijanti rješenja.
  4. Varijante rješenja usporediti te vrednovanjem odabrati najpovoljniju.
  5. Izraditi detaljno konstrukcijsko rješenje odabrane varijante.
  6. Izraditi računalni model stroja u 3D CAD programskom paketu.
  7. Izraditi tehničku dokumentaciju, pri čemu će se opseg konstrukcijske razrade dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.