NASTAVA > Zadaci

Rekonstrukcija spoja ispušne grane i glave motora


Sažetak:

Spoj ispušne grane i glave motora rastavljivi je spoj koji se tradicionalno izvodi vijčanom vezom upotrebom svornih vijaka i matica.  Spoj osigurava brtvljenje u predviđenim režimima rada motora i mirovanju te pri temperaturama od -30 °C do 350 °C. Ispušna je grana opterećena vlastitom težinom, toplinskim naprezanjima te težinom sklopa turbopunjača. Pored odvoda i usmjeravanja plinova izgaranja ispušna grana treba omogućiti toplinske dilatacije te pričvršćenje elemenata za zaštitu od toplinskog zračenja.

Za odabrani motor u serijskoj proizvodnji potrebno je rekonstruirati postojeću izvedbu spoja ispušne grane i glave motora tako da se spoj izvede oblikom. Minimizirati broj dijelova te korištenje vijaka u spoju svesti na najmanju moguću mjeru.

Pri rekonstrukciji uzeti u obzir implikacije predloženog spoja na ostale dijelove sklopa motora: oblik glave motora, rashladne kanale, prirubnicu ispušne grane, brtvu, vijčane spojeve te zaštitne elemente prostora motora.

Konstrukciju oblikovati poštujući tehnološke zahtjeve. Pri dimenzioniranju uzeti u obzir statička i dinamička opterećenja tijekom proizvodnje i eksploatacije. Toplinska i mehanička naprezanja provjeriti dostupnim CAE alatima.

Napraviti komparativnu analizu stare i nove konstrukcije spoja.