NASTAVA > Zadaci

Stroj za savijanje cijevi i profila velike nazivne dimenzije


Sažetak:

Savijanje cijevi i profila je postupak obrade metala kod kojeg se ravna cijev ili profil savija za zadani kut. Za cijevi te IPE, IPN, HEA, HEB i UNP profile nazivne dimenzija do 120 mm potrebno je konstruirati što je moguće kompaktniji stroj za savijanje s mogućnošću brze zamjene valjaka za savijanje ovisno o cijevi ili profilu koji se savija, te dati procjenu rizika za korisnika (velike sile savijanja).

U radu je potrebno:

  • Analizom problema definirati zahtjeve i izraditi tehničku specifikaciju stroja.
  • Metodičkom razradom obuhvatiti različita konceptualna rješenja stroja.
  • Tehno-ekonomskom analizom odabrati projektno rješenje.
  • Odabrano projektno rješenje stroja konstrukcijski razraditi uz uporabu standardnih sklopova, te s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova. Pri konstrukcijskoj razradi paziti na tehnologično oblikovanje dijelova, kompaktnost izvedbe i sigurnost korisnika.
  • Izraditi računalni 3D model i tehničku dokumentaciju sstroja potrebnu za izradu prototipa.

Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.