NASTAVA > Zadaci

Traktorsko vitlo za izvlačenje trupaca


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati traktorsko vitlo za izvlačenje velikih trupaca u šumarstvu. Uređaj treba izvesti kao nošeni traktorski priključak i koristiti pogon preko kardanskog vratila i traktorske hidraulike. Vučna sila treba biti 65kN, minimalna preporučena snaga traktora 50 kW. Posebnu pažnju treba posvetiti sigurnosti rukovatelja strojem.

U radu je potrebno:

  • analizirati postojeće uređaje na tržištu, način priključka na traktor i parametre traktorskog pogona;
  • koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije;
  • odabrano projektno rješenje uređaja razraditi s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova;
  • izraditi računalni model uređaja i tehničku dokumentaciju u 3D CAD sustavu.

Pri konstrukcijskoj razradi obratiti pozornost na tehnologično oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.