ZNANOST > Disertacije

Dinamika upravljanja konstrukcijskim parametrima u procesu razvoja proizvoda


Sažetak:

U uvjetima multidisciplinarnog timskog rada na razvoju proizvoda koordinacija i komunikacija među sudionicima postaje kompleksna problematika od primarnog interesa. Istraživanja potvrđuju da današnji programski sustavi i metodologije upravljanja razvojnim projektima još uvijek ne osiguravaju konzistentno dinamičko ažuriranje i propagaciju informacija, pogotovo na nižim razinama granularnosti kao što je upravljanje konstrukcijskim parametrima. Predložen je smjer istraživanja gdje se primjenom Petrijevih mreža odnosno njihovih proširenja i varijacija želi formalizirati i modelirati dinamika upravljanja konstrukcijskim parametrima. Implementacija takvog modela treba unaprijediti ažuriranje i propagaciju informacija u timskoj komunikaciji te omogućiti parcijalnu automatizaciju dijelova razvojnog procesa. Cilj je razviti efikasnije metode upravljanja kompleksnošću u procesu određivanja vrijednosti međuovisnih parametara te smanjiti nepotrebne iteracije i dodatne troškove

Mentor:

Autor:

Jasmin Juranić

Godina:

2021.

Vrsta:

Doktorski rad

PDF:

Jasmin Juranić - doktorski rad