ZNANOST > Disertacije

Model rječnika za računalnu razmjenu informacija u distribuiranom razvoju proizvoda


Sažetak:

Istraživanje prikazno u ovoj disertaciji započinje pregledom multidisciplinarne stručne i znanstvene literature, kojim je autor obuhvatilo značajke, prednosti i nedostatke tradicionalnoga i distribuiranoga razvoja proizvoda. Analizom postupaka, metoda i alata uključenih u razvoj proizvoda, ontologija područja prepoznata je kao općenita osnova za upravljanje i razmjenu znanja. Kreiranje rječnika za prikaz znanja o proizvodu kao prvoga koraka u kreiranju ontologije razvoja proizvoda definirano je kao poželjan rezultat istraživanja, pa su na taj način postavljeni ciljevi i granice istraživanja. U skladu s ciljem i granicama disertacije, zaključeno je kako se rječnik za prikaz znanja o proizvodu može kreirati metodologijom u dvije faze: empirijsko istraživanje i implemenataciju uporabom računala. Empirijsko istraživanje je obuhvatilo analizu dokumenta relevantnih za promatrano područje (teoretskih modela, industrijskih izvještaja i dokumentacije te raznih softverskih alata), identifikaciju ključnih pojmova i veza među pojmovima na temelju analiziranih dokumenata te razvrstavanje pojmova u taksonomije koje čine predloženi rječnik. Kao teoretska osnova istraživanja odabran je genetički sustav modela konstrukcije [Mortensen, Andreasen 1999.] kao prihvatljiv model proizvoda koji u usporedbi s ostalim postojećim modelima pokazuje sveobuhvatnost pristupa povezivanjem opisa konstrukcije/proizvoda, susreta koji proizvod ima u raznim fazama svojega životnoga vijeka te sustava koji realiziraju životni vijek proizvoda. Nakon ekstrahiranja elementa rječnika uslijedila je karakterizacija pojmova i kreiranje njihovih definicija. Prethodno opisani proces rezultirao je sa šest glavnih vrsta entiteta podijeljenih između fizičkoga i apstraktnoga svijeta u koje su klasificirani pojmovi što čine sadržaj predloženoga rječnika. Od posebne je važnosti prijednog kategorizacije raznih vrsta relacija koje su prepoznate među pojmovima na promatranom području, a na temelju njihovih logičkih svojstava simetričnosti, refleksivnosti i tranzitivnosti. Prijedlog rječnika vrednovan je ocjenjivanjem pouzdanosti razvrstavanja pojmova i taksonomija, što su proveli relevantni stručnjaci na promatranom istraživačkom području primjenom sociološke metode koja anulira subjektivnost predlagatelja. Nakon toga kreiran je računalni tezaurus upotrebom Ontoprise® razvojne okoline. Upotrebom tezaurusa opisani su realni proizvodi, pa je na skupu instanci pojmova i relacija koji je tako nastao ispitana konzistentnost predloženoga modela. Disertacija završava prijedlogom metodologije implementacije rječnika kroz troslojnu arhitekturu sustava za upravljanje znanjem, što se temelji na ontologiji razvoja proizvoda.

Mentor:

Autor:

Mario Štorga

Godina:

2005.

Vrsta:

Doktorski rad

PDF:

Mario Štorga - doktorski rad