ZNANOST > Disertacije

Objektno orijentirani pristup modeliranju procesa konstruiranja


Sažetak:

Tema ove disertacije razvoj je osnovne strukture objektno orijentiranog modela procesa konstruiranja. Predložena struktura trebala bi se upotrijebiti kao sustav "otvorene kutije s alatima". Pri tome je sustav koncipiran tako da njegova primjena ne ovisi o vrsti konstrukcije, niti je vezana za određenu fazu procesa konstruiranja. U takvom pristupu, svaki pojam, relacija i druge "realne stvari" iz domene procesa konstruiranja pokušale su se modelirati kao objekti. Pretpostavljeno je da objektno orijentirana metodologija nudi pogodnije i fleksibilnije nadine modeliranja programskih sustava od drugih raspoloživih tehnika. Proces konstruiranja promatran je kao niz transformacija od inicijalnog stanja skupa podataka, ograničenja i ciljeva do konačnog stanja koje predstavlja potpuni opis proizvoda koji se konstruira. Takve transformacije obavljaju pojedine osobe iii timovi, te izdvojeni iii integrirani programski alati. Glavni rezultat istraživanja u ovom radu je prijedlog i definicija skupa osnovnih entiteta konceptualnog modela procesa konstruiranja. Osnovni strukturalni entiteti definirani su kao: konstrukcijski parametar, objekt prikaza proizvoda, objekt prikaza strukture proizvoda, sučelje programskog alata, akcija, konstruktor (kao aktivni djelatnik procesa), te konstrukcijski zadatak. \Navedeni entiteti preslikani su u osnovne klase objektno orijentiranog računalnog modela procesa konstruiranja. Kao središnja tema istraživanja, analizirana je kompleksna mreža relacija između entiteta predloženog modela procesa konstruiranja. Pokazalo se da je takvu mrežu relacija moguće efikasno modelirati (i njome manipulirati) u okruženju objektne baze podataka. Model procesa konstruiranja građen je ""bottom up"" pristupom - osnovni strukturalni entiteti i mreža relacija koriste se kao gradbeni elementi složenih entiteta koji modeliraju tijek i kontrolu odvijanja procesa konstruiranja. Proces konstruiranja prikazan je planom - skupom čvorova i njihovih veza u usmjerenom grafu. Veze između čvorova prikazuju tokove podataka i/ili unaprijed planirane redoslijede izvršavanja čvorova. Analizirane su moguće topologije prikaza plana, te procesi kreiranja i izvođenja plana, uz naznake mogućnosti implementacije tzv. "dinamičkog planiranja" - mijenjanja plana u tijeku njegova izvođenja. čvor plana konstruiranja modelira jednu etapu procesa konstruiranja koja uključuje provjeru preduvjeta, listu akcija, provjeru postuvjeta, te odlučivanje o daljnjem tijeku procesa. Preduvjeti i postuvjeti sadrže skupove ograničenja i pravila u kojima se referenciraju parametri konstrukcije i atributi svih klasa objekata predloženog modela. Struktura predloženog modela dokumentirana je u UML jeziku, korištenjem programskog paketa "Rational Rose 2000". Primjer implementacije modela realiziran je u "POET" objektnoj bazi.

Mentor:

Autor:

Neven Pavković

Godina:

2000.

Vrsta:

Doktorski rad

PDF:

Neven Pavković - doktorski rad